[Rozmiar: 6164 bajtów]

Aktualno¶ci
Miejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie serdecznie zaprasza na seanse filmowe:

9.XI (pi?tek) godz. 17.00 Planeta singli 2 cena biletu 16 zł
9.XI (pi?tek) godz. 19.15 Planeta singli 2 cena biletu 16 zł

10.XI (sobota) godz. 14.30 Kler cena biletu 16 zł
10.XI (sobota) godz. 17.00 Planeta singli 2 cena biletu 16 zł
10.XI (sobota) godz. 19.15 Planeta singli 2 cena biletu 16 zł

Planeta singli 2 - grana będzie w dniu premiery.

Bilety do nabycia od ?rody od godz. 7.00 - 14.30 w godzinach pracy kasy MGDK
Informujemy, iż w zwi?zku z uroczysto?ciami i wydarzeniami kulturalnymi przetwarzane s? Państwa dane oraz upubliczniony zostaje wizerunek.

Wydarzenie kulturalne "Kto Ty jeste? - Polak mały" jest wydarzeniem publicznym, udział w nim jest dobrowolny i jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych i upublicznianie wizerunku w trakcie trwania wydarzeń.

Ponadto zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
Art. 2 [Wył?czenie stosowania niektórych przepisów rozporz?dzenia 2016/679]

1. Do działalno?ci polegaj?cej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z póĄn. zm.4)), a także do wypowiedzi w ramach działalno?ci literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporz?dzenia 2016/679.

Z uwagi na zainteresowanie problematyk? zwi?zan? z ochron? danych osobowych, informujemy, iż wizerunek zostaje umieszczony w relacjach z wydarzenia: na stronie internetowej, Facebooku Placówki, a także w materiałach promuj?cych działania placówki.

Wszelkich informacji udziela Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie - tel. 43 84 13 541, 530 712 199,
julita@mgdkdzialoszyn.plWszelkich informacji udziela Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie - tel. 43 84 13 541, 530 712 199,
julita@mgdkdzialoszyn.plWszelkich informacji udziela Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie - tel. 43 84 13 541, 530 712 199,
julita@mgdkdzialoszyn.pl
"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew" w okresie 30 wrze?nia do 20 listopada 2018 roku realizuje zadanie "Zahulam tak, jak mój ojciec i dziad" w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska".

Założeniem zadania jest wsparcie działalno?ci kulturalnej amatorskiego zespołu Folklorystycznego "Trębaczewianie" oraz umożliwienie podjęcia działań rozwijaj?cych wiedzę i umiejętno?ci członków zespołu i dziecięcej grupy tanecznej w zakresie regionalnych tańców ludowych.

Rabiniak DorotaUWAGA!!!

Miejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie informuje:
ze względu na małe zainteresowanie planowane seanse "Juliusz" (z dnia 5.10 pi?tek) oraz bajka " Biały kieł" ( z dnia 7.10 niedziela) nie odbęd? się.
Za dokonane zmiany w repertuarze firma Port - Film - organizator seansów przeprasza.

Poniżej przedstawiamy harmonogram seansów:

5.10 pi?tek
godz. 17.00 film Kler (zamiast Juliusza)
godz. 19.30 film Kler

6.10 sobota
godz. 15.00 bajka " Biały kieł"
godz. 17.00 film Kler
godz. 19.30 film Kler

7.10 niedziela
godz. 14.45 film Kler (zamiast bajki)
godz. 17.00 film Dywizjon 303
godz. 19.00 film Klerjulita@mgdkdzialoszyn.pl


Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
zaprasza w dniach 5, 6 i 7 paĄdziernika na seanse filmowe:


Pi?tek 5 paĄdziernika"JULIUSZ"
Godz. 17.30
cena biletu - 15 zł.

"KLER"
Godz. 19.30
cena biletu: 17 zł
Sobota 6 paĄdziernika"BIAŁY KIEŁ"
Godz. 15.00
cena biletu: ulgowy - 13 zł; normalny 15 zł.

"KLER"
Godz. 17.00 oraz 19.30
cena biletu: 17 złNiedziela 7 paĄdziernika"BIAŁY KIEŁ"
Godz. 15.00
cena biletu: ulgowy - 13 zł; normalny 15 zł.

"DYWIZJON 303 - HISTORIA PRAWDZIWA"
Godz. 17.00
cena biletu: 15 zł

"KLER"
Godz. 19.00
cena biletu: 17 zł


Wszelkich informacji udziela Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie - tel. 43 84 13 541, 530 712 199,
julita@mgdkdzialoszyn.plHarmonogram zajęć w MGDK:

Wtorek
15.00 – 16.00 Zajęcia plastyczne indywidualne
16.00 - 17.30 Zajęcia plastyczne - starsze dzieci i młodzież
18.00 – 19.00 Trampoliny dla dzieci
19.00 – 20.00 Trampoliny dla dorosłych
|roda
15.05 - 16.00 Zajęcia rytmiczno-taneczne grupa młodsza
16.00 - 17.00 Grupa taneczna młodsza zaawansowana
Czwartek
16.00 - 17.15 Zajęcia plastyczne osoby młodsze
Pi?tek
15.00 - 16.30 Zajęcia taneczne grupa starsza
Sobota
9.00 – 15.00 Zajęcia wokalne

Zajęcia w obiekcie COT:
Poniedziałek
20.30 Joga dla dorosłych
Robotyka dla dzieci i młodzieży data i godzina do ustalenia

Na wszystkie zajęcia wymagane s? zapisy. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu : 530 712 199, mailowo: julita@mgdkdzialoszyn.pl, osobi?cie lub kontakt na Facebooku.

julita@mgdkdzialoszyn.pl

Miejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie serdecznie zachęca do wzięcia udziału. Zainteresowanych twórców prosimy o kontakt (zapewniamy transport prac konkursowych)

R E G U L A M I N
XXVII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYKI OBRZĘDOWEJ - RUDNIKI 2018

I. ORGANIZACJA KONKURSU
Organizatorem XXVII Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej, zwanego dalej Konkursem jest Gminny O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
Współorganizatorami Konkursu s?:
1. Gmina Rudniki
2. Starostwo Powiatowe w Ole?nie
3. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
4. Muzeum Ziemi Wieluńskiej


II. CELE KONKURSU
1. Upowszechnianie tradycyjnych zwyczajów ludowych
2. Promocja twórczo?ci artystów ludowych
3. Zainteresowanie młodego pokolenia doroczn? obrzędowo?ci? ludow? i zwi?zanymi z ni? rekwizytami plastycznymi
4. Wymiana wiedzy i do?wiadczeń w zakresie tradycyjnej sztuki ludowej

III. PRZEDMIOT KONKURSU
Plastyka obrzędowa to rekwizyty obrzędowe wi?ż?ce się ?ci?le ze zwyczajami danego regionu.
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych zwi?zanych z doroczn? obrzędowo?ci? i kultywowanymi nadal zwyczajami ludowymi.
2. Uczestników prosimy o przygotowanie prac uwzględniaj?cych 14 następuj?cych kategorii:
1- Zdobienie jaj wielkanocnych - metoda rytownicza
2 - Zdobienie jaj wielkanocnych – metoda batikowa
3- Zdobienie jaj wielkanocnych – inne techniki zdobienia
4- Koszyczki wielkanocne
5- Palmy wielkanocne
6- Wieńce dożynkowe - tradycyjne korony żniwne
7- Wieńce dożynkowe – inne formy artystyczne
8- Maski, przebrania kolędnicze, gwiazdy kolędnicze
9- Kukły „Marzanny”
10- Tradycyjne ozdoby choinkowe
11- Szopki bożonarodzeniowe
12- Pieczywo obrzędowe i tradycyjne wypieki ?wi?teczne
13-Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe - kwiaty z bibuły i papieru, girlandy, wieńce
14- Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe – paj?ki, rózgi weselne i inne ozdoby nawi?zuj?ce do lokalnych tradycji zdobnictwa

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest otwarty i dostępny dla wszystkich grup wiekowych
2. Adresowany jest również do twórców zamieszkałych poza granicami kraju, a kultywuj?cych stare zwyczaje zwi?zane z obrzędowo?ci? roczn?
3. Udział należy zgłosić na zał?czonej karcie zgłoszenia w terminie do 07 wrze?nia 2018, na adres:
GOKSiR w Rudnikach
ul. Okólna 2
46-325 Rudniki tel./fax 34/3595 068
e- mail : kultura.rudniki@wp.pl

Karty zgłoszeń oraz więcej informacji pod adresem: MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ - 20 - 27 WRZE|NIA


Działoszyn, 25.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2018

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na
Zakup wyposażenia komputerowego, multimedialnego i nagło?nieniowo-o?wietleniowego dla
potrzeb Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie

w trybie zapytania ofertowego o warto?ci poniżej 30 000 Euro.

Pełna tre?ć "Zapytanie ofertowe nr 2/2018"


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl

Wakacyjny plan zajęć – Miejsko –Gminny Dom Kultury w Działoszynie

26.06. wtorek godz. 10.00- 13.00
Nareszcie wakacje" - rozpoczęcie wakacyjnych zajęć dla dzieci. Wspólne ułożenie regulaminu zachowania się na zajęciach. Wykonanie własnej imiennej wizytówki. Malowanie na mleku. Zajęcia dowolne: - zabawy na ?wieżym powietrzu: plac zabaw, gry i zabawy integruj?ce grupę.

27.06 ?roda godz. 9.00 – 13.00
Letnia wyprawa przyrodnicza po okolicy:- wycieczka rowerowa, piknik na ?wieżym powietrzu, quiz przyrodniczy. Wiek uczestników (za zgod? rodziców) od 8 lat. Uczestnicy wycieczki maj?: sprawny rower, kamizelkę lub odblaski, picie.

28.06 czwartek godz. 10.00 – 13.00
Projekcja filmowa w Kinie za Rogiem ,,Szansa na sukces”- konkurs muzyczny dla wszystkich osób. Wykonanie ulubionych piosenek. W co bawimy się dzi? ?: - gry i zabawy ruchowe. Plastyczne zmagania ze sztuk? – masa kryształowa.

3.07. wtorek godz. 10.00 – 13.00
Warsztaty filmowe. Plastyczne zmagania ze sztuk? – „ glutek”, słonecznik. Zabawy integracyjne, ruchowe, taneczne, zewnętrzna siłownia. Dookoła ?wiata – jak bawi? się dzieci na całym ?wiecie Zabawy z różnych stron ?wiata m.in. z tarczy na tarczę, kwadraty, pilolo, rangoli, podchody. Mini dyskoteka dla dzieci.

4.07 ?roda godz. 14.00 -17.00
Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów krakowskiego studia Krak – art. „ Lato u Kubusia” gry i zabawy integracyjne, konkurencje sportowe, ognisko.

5.07. czwartek godz. 19.00
Noc duchów w MGDK. Gry i zabawy integracyjne, malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, dyskoteka, bajkowa projekcja filmowa w „ Kinie za Rogiem”.

10.07. wtorek
Autokarowa wycieczka do Krasiejowa.

11.07. ?roda godz. 10.00 – 13.00
Letnia wyprawa przyrodnicza po okolicy - wycieczka rowerowa, zwiedzanie zabytków naszej miejscowo?ci. Spotkanie z le?niczym. Gry, zabawy na ?wieżym powietrzu. Wiek uczestników ( za zgod? rodziców) od 8 lat.

12.07 czwartek godz. 9.00 – 13.00
Projekcja filmowa w „ Kinie za Rogiem”, gry i zabawy ruchowe, malowanie wodnymi balonami, ciasto lina.

13.07 pi?tek godz. 14.00 – 17.00
Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów krakowskiego studia Krak – art. „ Wilk i zaj?c”. Bezpłatne trampoliny ( dla dzieci) gry i zabawy integracyjne, konkurencje sportowe, ognisko.

17.07. wtorek godz. 10.00 – 13.00
Plastyczne zmagania ze sztuk? „ Jeż z masy solnej”. Kiermasz rzeczy niepotrzebnych – wymiana zabawek, gier, ksi?żek. „ Lornetka rekina”. Gry i zabawy integracyjne.

18.07. ?roda godz. 10.00 – 13.00
„ W poszukiwaniu naszej historii” – poznawanie zabytków Działoszyna, gło?ne czytanie legend. Spacer ulicami Działoszyna. Nauka piosenki o Działoszynie.

19.07. czwartek godz. 10.00 – 13.00
Eko czary czyli jak wyczarować cuda z surowców wtórnych. Zabawy zręczno?ciowe. Masy plastyczne – pianko lina. Próby grup przed występem z okazji Dni Działoszyna.

24.07. wtorek godz. 9.00 – 13.00
Letnia wyprawa przyrodnicza po okolicy:- wycieczka rowerowa, piknik na ?wieżym powietrzu, quiz przyrodniczy. Wiek uczestników (za zgod? rodziców) od 8 lat. Uczestnicy wycieczki maj?: sprawny rower, kamizelkę lub odblaski, picie.

26.07. czwartek godz. 10.00 – 13.00 Zajęcia plastyczne – decupage. Próby grup przed występem z okazji Dni Działoszyna.

27.07. pi?tek godz. 10.00 – 13.00
Próby grup przed występem z okazji Dni Działoszyna.


Podane godziny zajęć oraz plan zajęć mog? być modyfikowane w zależno?ci od liczby, wieku oraz propozycji uczestników. Wszelkie zmiany będ? umieszczane dzień wcze?niej na Facebooku, informacje o zmianach można również uzyskać pod numerem telefonu 530 712 199. O zmianach uczestnicy otrzymaj? również wiadomo?ć sms (na podany numer telefonu). Wiek uczestników zajęć: ustalany indywidualnie w zależno?ci od możliwo?ci i osobowo?ci dziecka (dziecko musi brać udział w zajęciach oraz współpracować z prowadz?cym).

Kontakt: julita@mgdkdzialoszyn.pl tel. 530 712 199 lub przez facebooka

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

Miejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie organizuje w dniu 10 lipca 2018 r. wycieczkę do Krasiejowa.

Koszt wycieczki 52 zł. ( jedna cena dla dzieci i dla dorosłych)
Cena wycieczki obejmuje: Multimedialny Tunel Czasu, ?cieżka edukacyjna z dinozaurami, Pawilon Paleontologiczny, Prehistoryczne Oceanarium, Plac zabaw, Park Rozrywki (za wyj?tkiem urz?dzeń uruchamianych za pomoc? monety np. byk rodeo), Jurajska Plaża. Ubezpieczenie, przewodnik, przejazd autokarem.
Na miejscu jest możliwo?ć zamówienia dania obiadowego - frytki, filet, surówka, napój w cenie 16 zł.
Chętne osoby prosimy o rezerwację i wpłaty do dnia 26 czerwca.

Kontakt: julita@mgdkdzialoszyn.pl tel. 530 712 199 lub przez facebooka


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

Kochane dzieciaki
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn oraz Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie zapraszaj? Was na odjazdowy, czaderski, szalony i ogólnie mega fajny Dzień Dziecka.
W programie: malowanie włosów w technologii 3D, mega pokaz baniek mydlanych, bomby confetti, olbrzymie tańcz?ce Clowny, pirotechniczne kolorowe dymy estradowe, fontanny zimnych ogni, strzelaj?ce farby holi i wiele innych.

Do zaproszenia doł?czaj? się nasi niezawodni od lat sponsorzy:
p. Małgorzata i Artur Szczepaniak Z.P.H.U. Admat - Pol Działoszyn,
państwo Edwarda i Edward Malatyńscy
Zakład produkcyjno – Hadlowy „ Edmal ” Działoszyn
p. Szymon Mandat Zakład „ Szymex ” Działoszyn
państwo Urszula i Arkadiusz Piskuła Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Thermo – Piskuła Działoszyn
państwo Grażyna i Edmund Tkaczyńscy Sklep Rolno Przemysłowy Działoszyn,
Justyna Panienkowska Sklep Fresh market Działoszyn,
panowie Marcin i Daniel Muszkiet Asmar Wap Trębaczew,
p. Tytus Nonckiewicz Media Sklep Działoszyn


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl


Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie serdecznie zaprasza
na wystawę pt. „Bez końca” p. Pauliny Pawlik. Wystawę można ogl?dać do końca maja w godzinach pracy MGDK.

Paulina Pawlik, absolwent Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Inspirację czerpie z otaczaj?cego ?wiata, wyobraĄni i odzwierciedlenia stanu wewnętrznego.

Mentorem powstania wystawy był wybitny artysta prof. Ryszard Osadczy, którego zamiłowaniem była przede wszystkim grafika. Jego twórczo?ć zaskakiwała różnorodno?ci? artystyczn?. Swój kunszt artystyczny przekazywał od niemal zapomnianych technik jak heliograwiura, gumografia, po tradycyjne i najnowsze – akwaforta, akwatinta, cynkografia barwna i druk laserowy.
Prace p. Pauliny cechuje różnorodna tematyka. Jest to pierwsza z cyklu wystaw autorki.


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl
Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie składa serdeczne podziękowanie za życzliwo?ć, profesjonaln? współpracę, wsparcie finansowe i pomoc w organizacji festynu plenerowego z okazji Dnia Dziecka.
Szanowni Państwo to dzięki pomocy i znacznemu wsparciu finansowemu ze strony sponsorów jest możliwa realizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

Serdecznie dziękujemy:
Państwu Edwardzie i Edwardowi Malatyńskim Zakład Produkcyjno - Handlowy "Edmal" Działoszyn
Panu Szymonowi Mandatowi - Zakład "Szymex" Działoszyn
Państwu Małgorzacie i Arturowi Szczepaniakom Zakład Produkcyjno - Handlowy "Admat - Pol" Działoszyn
Państwu Urszuli i Arkadiuszowi Piskułom Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Thermo - Piskuła" Działoszyn


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

Wycieczka rowerowa.Na rozpoczęcie majówki 30 kwietnia zapraszamy na rowery. Zapraszamy dzieci i rodziców, małych i dużych, ale koniecznie u?miechniętych.
Plan przedstawia się następuj?co:
poniedziałek 30.04.
godz. 14.45 zbiórka przed MGDK konieczne kamizelki odblaskowe dla dzieci, które jad? bez opieki osoby dorosłej karta rowerowa.
wyjazd godz. 15.00 - kierunek Bobrowniki - Żabi Staw (odpoczynek)
Powrót na Przystań Kajakow? - tam ognisko zabawy i animacje dla dzieci i dorosłych (produkty na ognisko we własnym zakresie).
Chętne osoby prosimy o zapisy: Facebook lub tel. 530 712 199


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl

KALENDARIUM


ważniejszych, cyklicznych imprez kulturalnych, artystycznych
i turystycznych
realizowanych w 2018 roku przez Miejsko – Gminny Dom Kultury w DziałoszynieWięcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.plSzanowni Państwo,

Akademicki O?rodek Inicjatyw Artystycznych zaprasza Państwa placówkę do pi?tej edycji konkursu ŁódĄ Miastem Talentów pod hasłem "Łódzkie -kocham i nienawidzę". Tegoroczna edycja podejmuje trzy tematy w trzech kategoriach: dziennikarskiej, fotograficzno- filmowej oraz off zakładaj?cej nadsyłanie artystycznych i kreatywnych pomysłów innych od poprzednich kategorii. W konkursie mog? wzi?ć udział osoby w wieku od 16-30 lat.

Celem konkursu jest wspieranie młodych talentów. Ich projekty maj? odnosić się do dziedzictwa kulturowego Łodzi i regionu oraz do współczesnych spraw ,którymi żyj? mieszkańcy.

Nowa formuła konkursu zakłada rozwój pomysłu uczestników pod okiem profesjonalistów, a nie prezentacje już gotowych prac. Eksperci będ? przeprowadzać warsztaty oraz konsultacje z uczestnikami, które maj? sprawić, iż ich prace będ? ewoluować. W każdej kategorii ekspertami będ? osoby z uznanym dorobkiem w danej dziedzinie.

Przewidujemy atrakcyjne nagrody pieniężne oraz rzeczowe, czy zwi?zane z publikacj? prac finalistów. Zwycięskie dzieła ukaż? się na łamach prasy, na antenie telewizyjnej, na scenie, czy też zaprezentowane będ? podczas wernisażu.

Nagrody pieniężne w każdej kategorii, to:
I miejsce 1500 zł,
II miejsce 1000 zł,
III miejsce 500 zł.

Zgłoszenia pomysłu przyjmujemy do 4-ego kwietnia. Trwaj?cy trzy miesi?ce konkurs zakończy 17 czerwca uroczysta Gala Finałowa, na której poza prezentacj? zwycięskich prac odbędzie się projekcja mistrzowska filmu oraz spotkanie z jego twórcami.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Akademickiego O?rodka Inicjatyw Artystycznych – www.aoia.pl oraz na profilu konkursu na Facebooku - www.facebook.com/lodzkietalenty/ .

Czekamy na Państwa zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Agnieszka Smolak- Stańczyk
koordynatorka kategorii dziennikarstwo
ŁódĄ Miastem Talentów 2018
XVI REGIONALNY FESTIWAL WOKALNY
"WARTA-SONG"
17 MARCA 2018 R. GODZ. 16.00

LISTA UCZESTNIKÓW XVI REGIONALNEGO FESTIWALU WOKALNEGO
"WARTA-SONG"Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl

UWAGAMiejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie informuje: rozpoczynamy przedsprzedaż biletów na film "PITBULL". Bilety można zakupić od poniedziałku do pi?tku w godz. 7.00 do 14.30. zapraszamy.

23 - 24 MARCA, GODZ. 17.30; 20.00.
ORAZ W NIEDZIELE 25 MARCA, GODZ. 17.30Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.plMiejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie serdecznie zaprasza już w najbliższ? sobotę czyli 17 marca w godz. 15.00 - 20.00 na Kiermasz Wielkanocny.

Podczas Kiermaszu stowarzyszenia oraz placówki o?wiatowe z terenu gminy Działoszyn zaprezentuj? swoje oryginalne i niepowtarzalne rękodzieło oraz tradycyjne produkty spożywcze.

Kiermasz będzie towarzyszyć XVI Regionalnemu Festiwalowi Wokalnemu " Warta - Song". Gor?co zachęcamy do wzięcia udziału.

Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie serdecznie zaprasza na spotkanie dotycz?ce - ?wiadomo?ci choroby bolerioza .

W temacie spotkania będ? udzielane informacje o chorobie bolerioza, o objawach wynikaj?cych z zarażenia i o możliwo?ci uzyskania odszkodowania .

Spotkanie będzie prowadzone przeze P. Żanetę Spała Gabinet Verben &Evi oraz p. Janusza Chylińskiego z wykształcenia prawnika, dzi? prezesa zarz?du fundacji Good Life ( działaj?cej na rzecz osób choruj?cych na nowotwory).

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia ( pi?tek) godz. 17.00 – 19.00. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Działoszynie przy ul. Narutowicza 26 A.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199
ZAPRASZAMY
23 - 24 MARCA, GODZ. 17.30 ORAZ 20.00

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199XVI FESTIWAL WOKALNY
"WARTA-SONG"Tutaj dostępna jest cała tre?ć informacji oraz REGULAMIN ...

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.plUwaga sukces! Miejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie z przyjemno?ci? zawiadamia o sukcesie członków grupy wokalnej.
Członkowie grupy wokalnej przygotowani przez p. Andrzeja Freusa brali udział w XIV Feryjnej Akcji " Poszukujemy wokalnych perełek" organizowanej przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.
W w.w. konkursie zajęli miejsca:
I miejsce (kategoria gimnazjum) Szymon D?brówka II miejsce (kategoria szkoły podstawowe klasy IV-VI) Zuzanna Węglewska
II miejsce (kategoria przedszkolaki) Natalia Cybulska

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tutaj dostępna jest cała tre?ć informacji ...

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl

Miejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie organizuje Kiermasz Wielkanocny.
Do udziału w kiermaszu zapraszamy: stowarzyszenia działaj?ce na terenie gminy Działoszyn, placówki o?wiatowo - wychowawcze oraz osoby prywatne. Termin kiermaszu - 17 marzec 2018 r. ( sobota) od godz. 16.00. Kiermasz będzie towarzyszyć XVI Regionalnemu Festiwalowi Wokalnemu " Warta - Song".

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z MGDK.Więcej informacji: Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl


ZAPRASZAMY
2 - 3 MARCA, GODZ. 17.30 ORAZ 20.15
CENA BILETU 17 ZŁ.Uwaga. Miejsko - Gminny Dom Kultury w Działoszynie informuje: rozpoczynamy przedsprzedaż biletów na film " Kobiety mafii". Bilety można zakupić od poniedziałku do pi?tku w godz. 7.00 do 14.30. zapraszamy.
ZE WZGLĘDU NA ODBYWAJ·CE SIĘ W CZWARTKI ZAJĘCIA Z ZUMBY, BAL KARNAWAŁOWY DLA DIZECI ODBĘDZIE DIĘ W |RODĘ O GODZ. 16.00.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA


Więcej informacji: Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl


Miejsko - Gminny Dom kultury w Działoszynie informuje: "Nowe oblicze Greya" 15-16-17 lutego ( czwartek-sobota). Film wy?wietlany będzie kilka dni po premierze (premiera 9 lutego).

UWAGA: BILETY MOŻNA JUŻ ZAKUPIĆ W MGDK W DZIAŁOSZYNIE.

W każdym dniu będ? wy?wietlane 2 seanse, cena biletu 17 zł. Godziny seansów - 17.15 i 19.30.

Więcej informacji: Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl

Ferie zimowe plan zajęć.

29.01. poniedziałek godz. 10.00 - 13.00
"Hocki - klocki" zabawy i zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ( taneczne, rytmiczne, wokalne, sportowe itp.)
Spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.
Konkurs plastyczny ph. Moi bohaterowie " Babcia i Dziadek".

30.01. wtorek godz. 8.30
Autokarowa wycieczka do Tarnowskich Gór.

31.01. ?roda godz. 14.30-17.00

godz. 14.30 Spektakl teatralny dla dzieci " Złota rybka" w wykonaniu artystów krakowskiego studia Krak Art. Wstęp bezpłatny.
godz. 16.00 Zumba dla dzieci i dorosłych. Wstęp na zajęcia bezpłatny.

1.02. czwartek godz. 10.00 - 13.00
Wizyta w schronisku w Trębaczewie.
Zajęcia plastyczno - artystyczne " Z plastyk? na wesoło", bajka dla dzieci.

3.02. sobota
Godz. 15.00 Bajka dla dzieci " Gnomy rozrabiaj?" cena biletu - 13 zł i 15 zł
Godz. 17.00 Film " Podatek od miło?ci" cena biletu - 16 zł
Godz. 19.30 Film " Podatek od miło?ci" cena biletu - 16 zł
4.02. niedziela
Godz. 15.00 Bajka dla dzieci " Gnomy rozrabiaj?" cena biletu - 13 zł i 15 zł
Godz. 17.00 Film " Podatek od miło?ci" cena biletu - 16 zł
Godz. 19.30 Film " Narzeczony na niby" cena biletu - 16 zł

5.02. poniedziałek godz. 10.00 - 13.00
"Hocki - klocki" zabawy i zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ( taneczne, rytmiczne, wokalne, sportowe itp.).
Plastyczne zmagania ze sztuk?.

6.02. wtorek godz. 13.00 - 16.00
Zimowe zabawy - piesza wycieczka do parku ( w przypadku sprzyjaj?cej aury) lub wycieczka do Pałacu Męcińskich - zwiedzanie.
Spektakl teatralny dla dzieci " Pinokio" w wykonaniu artystów krakowskiego studia Krak Art.

7.02. ?roda godz. 10.00 - 13.00
Gry, zabawy, konkurencje sportowe dla dzieci w Hali Sportowej w Działoszynie.
Warsztaty kulinarne dla dzieci w obiekcie Centrum Obsługi Turystycznej w Działoszynie.

8.02. czwartek godz. 16.00 - 19.00
Bal karnawałowy dla dzieci.

Więcej informacji: Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl

Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
zaprasza na seanse filmowe:


UWAGA: BILETY MOŻNA JUŻ ZAKUPIĆ W MGDK W DZIAŁOSZYNIE.

Sobota 3 luty

Godz. 15.00 Bajka dla dzieci „Gnomy rozrabiaj?” cena biletu – 13 zł i 15 zł
Godz. 17.00 „Podatek od miło?ci” cena biletu - 16 zł
Godz. 19.30 "Narzeczony na niby"


Niedziela 4 luty

Godz. 15.00 Bajka dla dzieci „Gnomy rozrabiaj?” cena biletu – 13 zł i 15 zł
Godz. 17.00 „Podatek od miło?ci” cena biletu - 16 zł
Godz. 19.30 „Narzeczony na niby” cena biletu - 16 zł


Więcej informacji: Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl


Więcej informacji: Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl